sábado, 3 de enero de 2009

Des de la meva finestra

Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta
En aquests temps de crisi, es fa notori que efectivament, la classe treballadora i els petits empresaris, són qui realment pateixen més la davallada econòmica.
Es pot donar també el cas, de que algú trobant-se en aquestes circumstancies, es vegi immers en algun conflicte judicial. En aquesta eventualitat, sempre es pot recórrer a la justícia gratuïta.

La Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, es basa en l’article 119 de la Constitució espanyola i té per objecte, assegurar a totes les persones (encara que no tinguin recursos econòmics), l’accés a la tutela judicial efectiva, des del punt de vista proteccionista; es a dir, si per manca de recursos econòmics, una persona no es pot defensar jurídicament, podria quedar en la indefensió.

En la llei es diu que tenen dret als beneficis, els ciutadans espanyols, els nacionals de altres països de la Unió Europea i fins i tot, els estrangers a la mateixa UE, sempre que acreditin insuficiència de recursos per litigar.

Especifica a més, que en l’àmbit jurisdiccional social, es reconeix el dret a treballadors i beneficiaris del sistema de Seguretat Social, tant per la defensa en judici, com per exercitar accions defensant drets laborals en procediments concursals.

El reconeixement d’aquest dret comença per aquelles persones físiques, que tinguin uns ingressos econòmics, que computats anualment i per unitat familiar, no superin el doble del Salari Mínim Interprofesional. Per aquest any el SMI ha quedat fixat pel Consell de Ministres en 624 euros al mes; es a dir que per 2009 el límit està en 17.472 euros anuals.

També es diu, que la circumstancia de ser propietari del pis on es resideix habitualment, no constituirà obstacle pel reconeixement del dret.

Per a més informació podeu clicar a:

Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

Etiquetas:


<< Página principal

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Suscribirse a Entradas [Atom]